psychotesty a testy osobnosti online

 

www.psychotesty.psyx.cz
...vidí do vás

OSPAT - Test typů a poruch osobnosti
Jaké je celkové zaměření vaší osobnosti? Test zjišťuje 11 typů osobnosti - úzkostnou, histrionskou, paranoidní, emočně nestabilní a další. Podrobnosti
EQ-TEST - Test emoční inteligence
Dokážete komunikovat s druhými, umíte správně odhadnout, jak se cítí? EQ test zjišťuje, jak člověk zvládá svůj emoční život.
Podrobnosti
BITEPT - Test duševních poruch
Deprese, schizofrenie, úzkostné poruchy - tento test nabízí velmi užitečné, orientační zjištění všech základních duševních poruch.
Podrobnosti
ICAP - Test osobnostních vlastností
Jaký je základ vaší osobnosti? O co se můžete opřít a co vám naopak komplikuje život? Test zjišťuje 13 základních vlastností.
Podrobnosti
ASTE - Test vaší stresové zátěže
Jaká je míra vašeho akutního a chronického stresu? Jaké máte předpoklady pro nadměrné stresování se nebo naopak dobré zvládání stresu?
Podrobnosti
COGIT - Test mentální výkonnosti
Myslí vám to pružně, rychle a bezchybně? Neselháváte v pozornosti? Necháte se snadno rozhodit? Unikátní test duševního výkonu.
Podrobnosti
FULJOB - Test pracovní orientace
Na jakou práci nebo školu se hodíte? S jakou profesí ladí vaše osobnost? Dozvíte se, jak je u vás namícháno 6 základních typů pracovního zaměření.
Podrobnosti
MEMREX - Test paměti
Jak moc se můžete spolehnout na svou paměť? Jak dobří jste v zapamatování a vybavení? Jde ozajímavý test, který prověřuje několik typů paměti.
Podrobnosti
STRONG - Test silných
stránek
O jaké silné stránky své osobnosti se můžete opřít a zvýšit tak svou životní spokojenost? Prověřte se v 24 kvalitách a zjistěte, které jsou ty vaše.
Podrobnosti
MACH - Test výkonové motivace
Snažíte se, ale výsledky se nedostavují? Co vám brání v úspěchu a výkonu? Test hodnotí sílu motivu výkonu, strach z neúspěchu a další charakteristiky.
Podrobnosti
PESO - Osobnost mezi lidmi
Máte předpoklady pro kvalitní a trvalé vztahy s druhými lidmi? Umíte je vytvářet a udržovat? Test vlastností projevujících se ve vztazích.
Podrobnosti
Partnerský test
V jakém stavu je váš manželský nebo partnerský vztah? Zjistěte, z čeho vyplývají případné potíže a jak na nich pracovat.
Podrobnosti
Test barev
Specifický test, který čte lidskou povahu a hlavně aktuální stav a případné potíže z barev, které člověk volí. Test pro psychologické labužníky.
Podrobnosti
 
 
 

 

 

 

Učení z hlediska psychologie

Pokud si chcete tento text uložit, nebo použít pro svůj web, můžete si jej stáhnout v pdf
> klikněte standardně LEVÝM tlačítkem myši a pak si soubor uložte
zpět na rozcestník článků

Učení je mnohem více než memorování textu ke zkoušce

Učení je z psychologického hlediska problematika, která významně přesahuje běžné laické pojetí učení coby aktivity spojené hlavně se školním prostředím. Všechno, co člověk umí a zná, má buď vrozené, nebo naučené. Mezi vrozené dovednosti patří např. kašlání, orientačně-pátrací reflex, vylučování slz atp. Naučené je pak všechno to, s čím se člověk nenarodil - např. umění chodit, mluvit, manipulovat s plácačkou na mouchy, objednávat si jídlo v restauraci; naučené jsou všechny možné sympatie a antipatie, samozřejmě již zmíněné znalosti, ať pochycené ve škole nebo někde jinde, a celá řada dalších věcí.

Jednotkou naučeného je zkušenost a jejím důsledkem pak určitá více méně přetrvávající změna chování (dítě získá zkušenost, že oheň pálí, a změní své chování tak, že napříště bude k ohni přistupovat s respektem). Učení úzce souvisí s pamětí, která nabyté zkušenosti ukládá, uchovává a umožňuje vybavit. Je popsáno několik typů učení - těch nejjednodušších jsou schopni i ostatní živočichové, některé jsou výhradně lidskou záležitostí.

Vtiskání (imprinting) je učení, které má určitý genetický základ a probíhá zejména v raných vývojových fázích - např. housata si krátce po narození zafixují obraz matky, kterou pak následují. Výsledek vtiskání již nelze nijak modifikovat - pokud se v experimentech naučila housata následovat třeba míč nebo člověka, na svoji matku pak již takto nereagovala.

Habituace neboli přivykání je útlum reakce na takové podněty, o kterých jedinec nabyl dojmu, že nejsou důležité a reagovat na ně je tím pádem zbytečné. Příkladem je třeba Krokodýl Dundee, který se zpočátku v New Yorku lekal eskalátorů nebo aut, ale časem přivykl a tyto podněty přestal vnímat jako neznámé a nebezpečné. Opakem habituace je senzitizace - nárůst vnímavosti vůči určitým podnětům. Např. negativní zkušenost s do té doby ignorovaným podnětem (člověk omylem spolkne mouchu) vyvolá napříště mnohem silnější reakci (vyvine se fobie).

Učení typu pokus-omyl probíhá na základě náhodných pokusů s tím, že se fixuje ten pokus, který vedl k úspěchu - tento postup se často užívá při snaze o vyřešení hlavolamů, při bloudění po neznámém městě atp.

O učení vhledem se hovoří tehdy, když dojde ke spontánnímu a náhlému pochopení situace - na konci stojí pocit (a někdy i citoslovce) "AHA (takhle to tedy je)" - odtud také pojem "aha-zážitek." Podstatou je, že jedinec v určitém momentu řešení problému najednou celou situaci "uchopí" - vidí ji jako komplex a chápe její logiku. Jako příklad se často uvádí experiment se šimpanzy, kteří měli daleko před klecí trs banánů a v kleci tyč; po nějaké chvíli opici "došlo", že si může banány pomocí tyče přitáhnout.

Klasické podmiňování popsal slavný Rus Ivan P. Pavlov na základě svých pokusů se psy. Zajímavé je, že k tomuto významnému objevu dospěl naprostou náhodou; původně ho zajímaly pouze jisté okolnosti vylučování slin, až si jednou všiml, že psi neslintají pouze v reakci na jídlo (což je vrozené), ale už před podáním potravy, když zaslechli typické zvuky - otevírání dveří a kroky krmičů. Mezi biologicky významný podnět (jídlo) a vrozenou - nepodmíněnou - reakci se vloží jiný podnět, který signalizuje, že se potrava blíží. Tímto signálem mohou být ty zmíněné kroky, rozsvícení světla nebo cokoli jiného. Slinění se pak stává z nepodmíněné reakce reakcí podmíněnou a ten původně nevýznamný podnět podmíněným podnětem. Příkladem ze světa lidí může být třeba toto: člověk má zcela přirozeně strach z bolesti a v té souvislosti často i strach ze zubaře. Pro dítě je před jeho první návštěvou ordinace zubař zcela nedůležitý podnět; tento "podnět" ale (byť v zájmu dobré věci) dítěti způsobí bolest a napříště se toto dítě může rozplakat už při pouhém spatření zubaře. Ten se stal signálem (podmíněným podnětem) bolesti (teď už podmíněné reakce). Existuje i podmiňování druhého, třetího, ... řádu - dům, kde sídlí zubař, mohl mít třeba fialovou fasádu - dítě si zafixuje, že fialová fasáda je signálem zubaře a zubař na základě dřívějšího napodmiňování signalizuje bolest. Výsledkem může být, že dítě reaguje strachem i na jiné fialové domy. Toto rozšíření reakce i na jiné podněty se nazývá generalizace; jejím opakem je rozlišování - diferenciace. Produktem klasického podmiňování jsou reakce - více méně pasivní odezvy (což ale nesnižuje jejich význam).

Aktivitě se učíme díky instrumentálnímu (operantnímu) podmiňování. To vede v zásadě k tomu, že si zafixujeme důsledky svého chování a na tomto základě jednáme v budoucnosti. Někdo např. jde rychle po uklouzaném chodníku, smekne se a spadne - důsledek (nepříjemný pád) určí, že zvolené chování (rychlá chůze) není v tomto případě dobré řešení. Nebo naopak dítě pozdraví souseda a rodiče ho pochválí - pochvala jako příjemný důsledek vede k tomu, že dítě zdraví souseda pak už pokaždé (dále existuje třeba varianta, že pozdraví jen tehdy, když jsou rodiče poblíž - jinak ne; na to si ale soused může postěžovat, rodiče dítěti vynadají a dítě si zapamatuje, že nezdravit souseda má nepříjemné následky, pozdrav naopak). O tom je tzv. zákon efektu, jak ho popsal průkopník instrumentálního podmiňování Edward L. Thorndike: Jednání, které vede ke kladným důsledkům se upevňuje, zatímco jednání vedoucí k negativním důsledkům se utlumuje. I v případě tohoto typu podmiňování fungují procesy generalizace a diferenciace popsané výše.

Jedinec se může učit i tehdy, když se nachází jen v pozici pozorovatele nějaké akce - jde o observační učení (též učení nápodobou). To je založeno na pozorování druhých (tzv. modelů) a uplatňuje se zde zástupné zpevňování: Zjednodušeně lze říci, že pokud je jedinec svědkem toho, že model je za své chování potrestán, pravděpodobně u sebe toto chování v budoucnu potlačí, a naopak fixuje způsoby jednání, které měly pro model pozitivní důsledek. V této souvislosti se hodně diskutuje třeba násilí v televizi.

Člověk je na rozdíl od ostatních živočichů schopen učit se záměrně, tj. osvojovat si různé vědomosti a návyky. Zejména ze školy je dobře známou formou učení se vědomostem memorování, jehož základem je opakování látky k naučení. Z hlediska efektivity a výbavnosti je výhodnější než prosté "drcení se" učit se v souvislostech, snažit se materiálu porozumět a pospojovat ho s již existujícími vědomostmi, což je ve značné míře podmíněno zájmem, který u jedince látka vyvolává.

Důležitým pojmem zejména v souvislosti s podmiňováním je zpevnění (posílení), které může mít formu odměny nebo trestu. Odměnou se rozumí obecně cokoli pro jedince příjemného (jídlo, pocit hrdosti, pochvala,... i vyhnutí se trestu), trestem pak cokoli nepříjemného včetně odnětí odměny. Popsáno bylo rovněž negativní zpevnění, což je posílení takového chování, které umožní vyhnout se trestu (dítě např. neudělá, co slíbilo, a rodiče mu za trest zakáží dívat se na televizi; podle zkušeností z minula však dítě ví, že když bude žadonit a přemlouvat, případně i pomocí slz, rodiče jej u televize nakonec nechají - takový postup je výsledkem negativního posílení). Obecně platí, že zpevnění má následovat co nejdříve za reakcí - pochválit malé dítě za vynesení koše s týdenním zpožděním má právě tak malý efekt jako mu s podobným časovým skluzem vynadat, když na drahý koš pozapomnělo.

Není-li nějaká reakce delší dobu zpevňována, tj. následována odměnou nebo trestem, postupně mizí z repertoáru - vyhasíná. Je to účelné opatření, protože není proč reagovat na plané poplachy (tj. signály nenásledované ničím důležitým) ani si uchovávat vzorce chování, které ve svých důsledcích nic nepřinášejí. Na tendenci reakcí k vyhasínání má velký vliv způsob, jakým se posilování časově rozvrhne - posílení může přicházet v pravidelných intervalech, nebo neočekávaně. Pokud je např. pro studenta hlavním posilovačem známka z písemky, je motivován k učení pouze tehdy, když je hrozba nějaké písemky aktuální, tj. třeba jen třikrát do roka; jestliže ale učitel nehlásí písemky předem a nelze odhadnout, kdy nějaká přijde, udrží to studenta "v pohotovosti" po celou dobu.

PhDr. Michaela Peterková

Pokud si chcete tento text uložit, nebo použít pro svůj web, můžete si jej stáhnout v pdf
> klikněte standardně LEVÝM tlačítkem myši a pak si soubor uložte
zpět na rozcestník článků

nahoru

 

 


VAŠE VÝHODY

KVALITNÍ psychologické testy
Výsledky máte OKAMŽITĚ - testy jsou plně online
Zadání zdarma, vyhodnocení za vlídný poplatek
PODROBNÉ výsledky, u některých testů bezplatné bonusy


INFO

psychotesty pro řidiče a k policii
testování pro firmy a personalisty, opakované užívání testů


 

Testy: OSPAT, ICAP, PESO

Velmi zajímavé! Není snadné přiznat přiznat si některé věci, ale tak začíná práce na sobě.


Kristýna, 1988


Test: BITEPT

Podle testu trpím somatizační poruchou, tak aspoň vím, s čím bojovat.Robert, 1970


Testy: OSPAT, EQ-TEST, PESO

Dozvěděla jsem se, proč jsem tak konfliktní. Jen škoda, že ne dříve.Jaroslava, 1952


Testy: FULJOB, MACH, ICAP

Váhala jsem s vlastním byznysem, ale podle testu na to mám - tedy povahu.Liv, 1969


Test: MEMREX

Jsem soutěživý a tohle mi dalo pořádně zabrat. Konečně náročný a výborný test!Martin, 1978


Testy: MEMREX, ICAP, EQ-TEST

Získal jsem odpovídající popis osobnosti a povzbudivou zprávu o své paměti.Radim, 1944


Testy: EQ-TEST, PESO

Ani bych dřív nevěřil, co všechno určuje, jaké budu mít vztahy s okolím.Tomáš, 1986
 


INFO

První, kdo ví o nových testech?
Buďte v obraze!

Pro firmy a personalisty:
kredity na opakované testování
za výhodnou cenu

Máte web a chcete propagovat
naše testy?
Pošlete nám informace
o sobě a zkusíme se dohodnout.

Tvorba psychologických testů pro weby a tištěná média - kontaktujte nás

Články z psychologie

 


Psychotesty - další informace

Tradičně nejoblíbenější jsou psychologické testy osobnostních vlastností. k nim patří testy OSPAT, ICAP a PESO. ICAP je klasický test osobnosti zjišťující nejdůležitější vlastnosti; PESO je zajímavý nástroj měřící ty vlastnosti, které se významně projevují v mezilidských vztazích. Jiný test osobnosti s takovým zaměřením u nás k dispozici není, navíc k němu patří zdarma zajímavý test "Jste dobrý psycholog?"
OSPAT je velmi oblíbený psychotest, protože zjistí zaměření osobnosti, které, je-li silné, přechází až v poruchu osobnosti. Proto je tento test vhodný pro zdravé jedince i pro takové, kteří pociťují obtíže. Když pak z testu vyplyne, že dotyčný má lehce zvýrazněné např. narcistické a histriónské rysy, ví, na čem zapracovat, jakou literaturu vyhledat a nebo naopak se rozhodne ponechat si tyto své zvláštnosti, což je také zcela regulérní. Kombinací těchto testů se dostane obsáhlý a solidní obraz osobnosti.
Test BITEPT slouží těm, kteří mají podezření na určitý psychický problém. Lze jej vyplnit i za někoho blízkého, o jehož zdraví se obávají. Jako bonus zdarma je součástí vyhodnocení 15ti stránkový materiál, v němž jsou srozumitelně popsány testované poruchy. Oblast psychopatologie a psychiatrie je stále pro většinu lidí neznámou a obávanou a tento text poskytuje informace, po kterých se mnozí stydí ptát jinde. BITEPT lze dobře kombinovat s psychotestem OSPAT a případně PESO.
Z oblasti práce je tu oblíbený FULJOB, který na základě několika typů informací prozradí typ vaší profesní orientace. Ocení jej studenti i pracující jedinci, zejména když je jejich práce neuspokojuje. Tento psycho test může ukázat (a také často ukáže), že typ práce není v souladu s osobností. A nakonec MACH - test výkonové motivace a souvisejících vlastností. Dnešní doba je o výkonu a tady zjistíte, jak si stojíte ve srovnání s ostatními a co případně s tím. Oblíbenou kombinaci tvoří FULJOB, MACH a ICAP, u pomáhajících profesí pak i PESO.
Speciálně pro lidi, kteří chtějí zjistit stav svého partnerského vztahu, slouží Partnerský test. Mohou jej vyplnit oba partneři (to je ideální varianta), nebo jen jeden z nich.

Psychologické testy jinde na síti

Na partnerských projektech najdete ještě další možnosti otestovat se. Jde o Test sebevražedného rizika, Test síly deprese DEPRETEST a Test syndromu vyhoření - všechny tyto psychologiccké testy jsou zdarma i s výsledky a online.