psychotesty a testy osobnosti online

 

www.psychotesty.psyx.cz
...vidí do vás

OSPAT - Test typů a poruch osobnosti
Jaké je celkové zaměření vaší osobnosti? Test zjišťuje 11 typů osobnosti - úzkostnou, histrionskou, paranoidní, emočně nestabilní a další. Podrobnosti
EQ-TEST - Test emoční inteligence
Dokážete komunikovat s druhými, umíte správně odhadnout, jak se cítí? EQ test zjišťuje, jak člověk zvládá svůj emoční život.
Podrobnosti
BITEPT - Test duševních poruch
Deprese, schizofrenie, úzkostné poruchy - tento test nabízí velmi užitečné, orientační zjištění všech základních duševních poruch.
Podrobnosti
ICAP - Test osobnostních vlastností
Jaký je základ vaší osobnosti? O co se můžete opřít a co vám naopak komplikuje život? Test zjišťuje 13 základních vlastností.
Podrobnosti
ASTE - Test vaší stresové zátěže
Jaká je míra vašeho akutního a chronického stresu? Jaké máte předpoklady pro nadměrné stresování se nebo naopak dobré zvládání stresu?
Podrobnosti
COGIT - Test mentální výkonnosti
Myslí vám to pružně, rychle a bezchybně? Neselháváte v pozornosti? Necháte se snadno rozhodit? Unikátní test duševního výkonu.
Podrobnosti
FULJOB - Test pracovní orientace
Na jakou práci nebo školu se hodíte? S jakou profesí ladí vaše osobnost? Dozvíte se, jak je u vás namícháno 6 základních typů pracovního zaměření.
Podrobnosti
MEMREX - Test paměti
Jak moc se můžete spolehnout na svou paměť? Jak dobří jste v zapamatování a vybavení? Jde ozajímavý test, který prověřuje několik typů paměti.
Podrobnosti
STRONG - Test silných
stránek
O jaké silné stránky své osobnosti se můžete opřít a zvýšit tak svou životní spokojenost? Prověřte se v 24 kvalitách a zjistěte, které jsou ty vaše.
Podrobnosti
MACH - Test výkonové motivace
Snažíte se, ale výsledky se nedostavují? Co vám brání v úspěchu a výkonu? Test hodnotí sílu motivu výkonu, strach z neúspěchu a další charakteristiky.
Podrobnosti
PESO - Osobnost mezi lidmi
Máte předpoklady pro kvalitní a trvalé vztahy s druhými lidmi? Umíte je vytvářet a udržovat? Test vlastností projevujících se ve vztazích.
Podrobnosti
Partnerský test
V jakém stavu je váš manželský nebo partnerský vztah? Zjistěte, z čeho vyplývají případné potíže a jak na nich pracovat.
Podrobnosti
Test barev
Specifický test, který čte lidskou povahu a hlavně aktuální stav a případné potíže z barev, které člověk volí. Test pro psychologické labužníky.
Podrobnosti
 
 
 

 

 

 

Metody a metodologie psychologie - úvod

Pokud si chcete tento text uložit, nebo použít pro svůj web, můžete si jej stáhnout v pdf
> klikněte standardně LEVÝM tlačítkem myši a pak si soubor uložte
zpět na rozcestník článků

Obecné pojednání o psychologických metodách a proměnných

Psychologie je, jako každá věda, tvořena systémem vědecky získaných a objektivně platných poznatků; tyto poznatky jsou formulovány na základě sebraných a vyhodnocených údajů. Ke sběru a hodnocení faktů disponuje psychologie celou řadou metod. Teoretická nauka zabývající se metodami se nazývá metodologie a konečně metody jsou nástroje, jejichž pomocí se získávají a vyhodnocují empirická data. Slovo metoda má řecký původ - označovalo cestu k cíli.

Psychologie nepatří mezi exaktní vědy, a tak jí objevované zákonitosti mají zpravidla povahu pravděpodobnostní. Zatímco např. v chemii víme zcela přesně, jak se změní koncentrace jedné sloučeniny přidáním určitého množství druhé látky, v psychologii na otázku "Zvyšuje extrémně horké počasí úroveň agresivního chování?" jednoznačná odpověď neexistuje – můžeme např. říci, že v průměru ano, ale pro každého to neplatí. Každý člověk je jiný. Lidské chování totiž není determinováno působením pouze vnější situace; důležitou úlohu hrají rovněž vnitřní dispozice každého jedince (např. extrémně horké počasí - vnější situace - zvyšuje agresivitu některých jedinců s nízkou frustrační tolerancí - vnitřní podmínka).
Konečným cílem výzkumu je zjistit příčiny, které jsou (stejně jako determinanty) dvojího druhu - vnitřní a vnější.

Jako pomocná věda pro vyhodnocování a interpretaci naměřených údajů se využívá statistika. Měření je v psychologii mnohdy problém. Některé proměnné* je možné měřit fyzikálně, jako třeba délku spánku nebo množství drogy; jiné jsou škálovány - např. postoj k souhlasu s užíváním tělesných trestů u dětí (rozhodně ano - spíše ano - nevím - spíše ne - rozhodně ne). Proměnným se pak přiřadí číselné hodnoty a dále se s nimi pracuje jako se standardně naměřenými údaji.

Pro vyjádření souvislosti mezi dvěma proměnnými se používá korelační koeficient (značí se "r"). Ten nabývá hodnot od -1 do +1. Korelují-li spolu dva jevy kladně, znamená to, že s rostoucí hodnotu jednoho z nich roste i hodnota druhého (čím vyšší IQ má jedinec, tím lepších školních výsledků dosahuje). Záporná korelace pak vyjadřuje opačný vztah (čím více absencí ve škole, tím horší výsledky zkoušek). Čím vyšší je absolutní hodnota koeficientu, tím vyšší je souběžnost příslušných jevů. Korelace nám poskytuje informaci o společném výskytu sledovaných jevů, ale ne vždy vypovídá o jejich kauzální souvislosti, tzn. že ne vždy se musí jednat o příčinu a následek. Případnou kauzalitu je nutné dále experimentálně ověřit.
Například jistý motorista opakovaně postřehl, že když ráno sedal do auta, které mu předtím znečistil holub, chytil cestou závory a přijel pozdě do práce. Když na autě nic nebylo, proběhla cesta bez zdržení. Přítomnost holubího trusu na autě zde tedy kladně koreluje se zpožděním. Pokud by dotyčný trval na kauzalitě vysoce korelujících jevů, mohl by pak předpokládat, že kdykoli mu kapotu od auta označkuje holub, nestihne přijet do práce včas. Intuice nám napovídá, že taková kauzální souvislost je přinejmenším podezřelá (a takhle nejspíš vznikají pověry).

Všechny výstupní údaje, získané jakoukoli metodou označovanou za vědeckou, musí splňovat dvě podmínky - být reliabilní, tj. opakovatelné, nenáhodné, a validní, tj. skutečně se vztahovat k jevu, který byl předmětem výzkumu.

Protože výzkum nelze realizovat se všemi jedinci, kterých se zkoumaný fenomén týká, účastní se ho pouze část z nich - tzv. reprezentativní vzorek. Výběr těchto jedinců se provádí náhodně, tj. tak, že všichni mají stejnou pravděpodobnost, že budou zvoleni.

Důležitým aspektem výzkumu je rovněž jeho etická stránka. Pokusné osoby by měly být respektovány jako rovnocenní partneři badatelů, neměly by být vystavovány ohrožujícím situacím; dále je třeba zacházet se získanými údaji o nich jako s daty důvěrnými. Vybraní jedinci se účastní výzkumů dobrovolně; se svojí účastí vyslovují tzv. informovaný souhlas - tj. souhlas s průběhem a aspekty výzkumu. Někdy není možné, aby předem znali hypotézu, která se má teprve potvrdit či vyvrátit. V takových případech je třeba podat jim vysvětlení po skončení výzkumu.

* Proměnná
Základní vlastností proměnné je to, že nabývá různých hodnot.
• nezávisle proměnná - vnější podněty a situace
• závisle proměnná - měřitelná, pozorovatelná reakce
• intervenující proměnná - vnitřní psychofyzické dispozice jedince

PhDr. Michaela Peterková

Pokud si chcete tento text uložit, nebo použít pro svůj web, můžete si jej stáhnout v pdf
> klikněte standardně LEVÝM tlačítkem myši a pak si soubor uložte
zpět na rozcestník článků

nahoru

 

 


VAŠE VÝHODY

KVALITNÍ psychologické testy
Výsledky máte OKAMŽITĚ - testy jsou plně online
Zadání zdarma, vyhodnocení za vlídný poplatek
PODROBNÉ výsledky, u některých testů bezplatné bonusy


INFO

psychotesty pro řidiče a k policii
testování pro firmy a personalisty, opakované užívání testů


 

Testy: OSPAT, ICAP, PESO

Velmi zajímavé! Není snadné přiznat přiznat si některé věci, ale tak začíná práce na sobě.


Kristýna, 1988


Test: BITEPT

Podle testu trpím somatizační poruchou, tak aspoň vím, s čím bojovat.Robert, 1970


Testy: OSPAT, EQ-TEST, PESO

Dozvěděla jsem se, proč jsem tak konfliktní. Jen škoda, že ne dříve.Jaroslava, 1952


Testy: FULJOB, MACH, ICAP

Váhala jsem s vlastním byznysem, ale podle testu na to mám - tedy povahu.Liv, 1969


Test: MEMREX

Jsem soutěživý a tohle mi dalo pořádně zabrat. Konečně náročný a výborný test!Martin, 1978


Testy: MEMREX, ICAP, EQ-TEST

Získal jsem odpovídající popis osobnosti a povzbudivou zprávu o své paměti.Radim, 1944


Testy: EQ-TEST, PESO

Ani bych dřív nevěřil, co všechno určuje, jaké budu mít vztahy s okolím.Tomáš, 1986
 


INFO

První, kdo ví o nových testech?
Buďte v obraze!

Pro firmy a personalisty:
kredity na opakované testování
za výhodnou cenu

Máte web a chcete propagovat
naše testy?
Pošlete nám informace
o sobě a zkusíme se dohodnout.

Tvorba psychologických testů pro weby a tištěná média - kontaktujte nás

Články z psychologie

 


Psychotesty - další informace

Tradičně nejoblíbenější jsou psychologické testy osobnostních vlastností. k nim patří testy OSPAT, ICAP a PESO. ICAP je klasický test osobnosti zjišťující nejdůležitější vlastnosti; PESO je zajímavý nástroj měřící ty vlastnosti, které se významně projevují v mezilidských vztazích. Jiný test osobnosti s takovým zaměřením u nás k dispozici není, navíc k němu patří zdarma zajímavý test "Jste dobrý psycholog?"
OSPAT je velmi oblíbený psychotest, protože zjistí zaměření osobnosti, které, je-li silné, přechází až v poruchu osobnosti. Proto je tento test vhodný pro zdravé jedince i pro takové, kteří pociťují obtíže. Když pak z testu vyplyne, že dotyčný má lehce zvýrazněné např. narcistické a histriónské rysy, ví, na čem zapracovat, jakou literaturu vyhledat a nebo naopak se rozhodne ponechat si tyto své zvláštnosti, což je také zcela regulérní. Kombinací těchto testů se dostane obsáhlý a solidní obraz osobnosti.
Test BITEPT slouží těm, kteří mají podezření na určitý psychický problém. Lze jej vyplnit i za někoho blízkého, o jehož zdraví se obávají. Jako bonus zdarma je součástí vyhodnocení 15ti stránkový materiál, v němž jsou srozumitelně popsány testované poruchy. Oblast psychopatologie a psychiatrie je stále pro většinu lidí neznámou a obávanou a tento text poskytuje informace, po kterých se mnozí stydí ptát jinde. BITEPT lze dobře kombinovat s psychotestem OSPAT a případně PESO.
Z oblasti práce je tu oblíbený FULJOB, který na základě několika typů informací prozradí typ vaší profesní orientace. Ocení jej studenti i pracující jedinci, zejména když je jejich práce neuspokojuje. Tento psycho test může ukázat (a také často ukáže), že typ práce není v souladu s osobností. A nakonec MACH - test výkonové motivace a souvisejících vlastností. Dnešní doba je o výkonu a tady zjistíte, jak si stojíte ve srovnání s ostatními a co případně s tím. Oblíbenou kombinaci tvoří FULJOB, MACH a ICAP, u pomáhajících profesí pak i PESO.
Speciálně pro lidi, kteří chtějí zjistit stav svého partnerského vztahu, slouží Partnerský test. Mohou jej vyplnit oba partneři (to je ideální varianta), nebo jen jeden z nich.

Psychologické testy jinde na síti

Na partnerských projektech najdete ještě další možnosti otestovat se. Jde o Test sebevražedného rizika, Test síly deprese DEPRETEST a Test syndromu vyhoření - všechny tyto psychologiccké testy jsou zdarma i s výsledky a online.