psychotesty a testy osobnosti online

 

www.psychotesty.psyx.cz
...vidí do vás

OSPAT - Test typů a poruch osobnosti
Jaké je celkové zaměření vaší osobnosti? Test zjišťuje 11 typů osobnosti - úzkostnou, histrionskou, paranoidní, emočně nestabilní a další. Podrobnosti
EQ-TEST - Test emoční inteligence
Dokážete komunikovat s druhými, umíte správně odhadnout, jak se cítí? EQ test zjišťuje, jak člověk zvládá svůj emoční život.
Podrobnosti
BITEPT - Test duševních poruch
Deprese, schizofrenie, úzkostné poruchy - tento test nabízí velmi užitečné, orientační zjištění všech základních duševních poruch.
Podrobnosti
ICAP - Test osobnostních vlastností
Jaký je základ vaší osobnosti? O co se můžete opřít a co vám naopak komplikuje život? Test zjišťuje 13 základních vlastností.
Podrobnosti
ASTE - Test vaší stresové zátěže
Jaká je míra vašeho akutního a chronického stresu? Jaké máte předpoklady pro nadměrné stresování se nebo naopak dobré zvládání stresu?
Podrobnosti
COGIT - Test mentální výkonnosti
Myslí vám to pružně, rychle a bezchybně? Neselháváte v pozornosti? Necháte se snadno rozhodit? Unikátní test duševního výkonu.
Podrobnosti
FULJOB - Test pracovní orientace
Na jakou práci nebo školu se hodíte? S jakou profesí ladí vaše osobnost? Dozvíte se, jak je u vás namícháno 6 základních typů pracovního zaměření.
Podrobnosti
MEMREX - Test paměti
Jak moc se můžete spolehnout na svou paměť? Jak dobří jste v zapamatování a vybavení? Jde ozajímavý test, který prověřuje několik typů paměti.
Podrobnosti
STRONG - Test silných
stránek
O jaké silné stránky své osobnosti se můžete opřít a zvýšit tak svou životní spokojenost? Prověřte se v 24 kvalitách a zjistěte, které jsou ty vaše.
Podrobnosti
MACH - Test výkonové motivace
Snažíte se, ale výsledky se nedostavují? Co vám brání v úspěchu a výkonu? Test hodnotí sílu motivu výkonu, strach z neúspěchu a další charakteristiky.
Podrobnosti
PESO - Osobnost mezi lidmi
Máte předpoklady pro kvalitní a trvalé vztahy s druhými lidmi? Umíte je vytvářet a udržovat? Test vlastností projevujících se ve vztazích.
Podrobnosti
Partnerský test
V jakém stavu je váš manželský nebo partnerský vztah? Zjistěte, z čeho vyplývají případné potíže a jak na nich pracovat.
Podrobnosti
Test barev
Specifický test, který čte lidskou povahu a hlavně aktuální stav a případné potíže z barev, které člověk volí. Test pro psychologické labužníky.
Podrobnosti
 
 
 

 

 

 

Metody v psychologii
- pozorování, experiment...

Pokud si chcete tento text uložit, nebo použít pro svůj web, můžete si jej stáhnout v pdf
> klikněte standardně LEVÝM tlačítkem myši a pak si soubor uložte
zpět na rozcestník článků

Pozorování, experiment, testy, kazuistika, projektivní metody

Pozorování

Základní metodou sběru dat je pozorování. V zásadě se rozlišuje pozorování zaměřené na sebe, vlastní prožívání (tzv. introspekce) a zaměřené na druhé (extraspekce).
Introspekce byla hodně používána v minulosti a vysloužila si mnoho kritiky. Již Kant prohlašoval, že pozorováním nějakého vnitřního dění toto dění vlastně měníme. Další námitky se týkaly zejména subjektivity takto získaných výpovědí. Introspekce se v psychologii nicméně udržela, protože popis prožívání jedince je mnohdy velmi užitečný, a je spíše snaha co nejvíce omezit subjektivismus (srovnáváním výpovědí více osob). Tuto metodu používají hlavně humanisté a kognitivisté; představitelé behaviorismu ji naopak zcela odmítají.
Extraspekce je pozorováním druhých. Jedním možným dělením je rozlišení nezúčastněného pozorování (badatel je mimo pozorovanou skupinu) a pozorování zúčastněného (badatel funguje jako člen skupiny - např. výzkumy mezi vězni). Dále se rozeznává pozorování zjevné a skryté (podle toho, jak badatel ne/narušuje průběh děje). Hlavním problémem extraspekce je rozpoznat v situaci to podstatné a opatřit to správným a co nejobjektivnějším výkladem, prostým osobních domněnek pozorovatele.

Experiment

Za nejcennější metodu je považován experiment, jelikož umožňuje nalezení příčin sledovaných jevů. Experiment lze uspořádat v laboratorních podmínkách, nebo v přirozeném prostředí. Podle množství proměnných se rozlišuje experiment jednoduchý a multivariační. Experimentátor vždy mění hodnotu nezávisle proměnné a sleduje, jak se v té souvislosti mění závisle proměnná.
Ilustrovat to lze na následujícím příkladě: Bylo zkoumáno, zda a případně jaký vliv má velikost skupiny lidí na ochotu jednotlivých členů pomoci někomu potřebnému. Ukázalo se, že čím je osob ve skupině více, tím menší je pravděpodobnost zásahu. Jednotlivec pomůže v 80% případů, s rostoucím počtem lidí pravděpodobnost klesá až k pouhým 7% (Cumminsová, Záhady experimentální psychologie, 1998).
Nezávisle proměnnou je zde počet osob ve skupině (určena experimentátorem), provedení zásahu je pak závisle proměnná, protože její hodnota přímo závisí na hodnotě nezávisle proměnné.
V případě, že nezávisle proměnná má hodnotu ano/ne, tedy že buď je, nebo není přítomna, pak je vedle experimentální skupiny zapotřebí ještě skupina kontrolní. Např. má se potvrdit hypotéza, že hlasitá hudba negativně ovlivňuje kvalitu řízení automobilu - osoby z experimentální skupiny jezdí s hudbou (nezávisle proměnná), zatímco osoby z kontrolní skupiny bez ní. Pokud se prokáže, že osoby z experimentální skupiny dělají signifikantně* více chyb (závisle proměnná), než osoby z kontrolní skupiny, je výchozí hypotéza potvrzena jako pravdivá.

Další metody

Pomocí různých testů výkonu a schopností lze získat velké množství údajů při relativně malé námaze. Dotazníky mapují sféru hodnot, zájmů, postojů atp. Výhodou testů a dotazníků je jejich přesné vyhodnocování a potlačení subjektivity experimentátora, jejich nevýhoda spočívá v tom, že téměř neumožňují postihnout individualitu testovaných osob.
Studiu jedinečných případů slouží metoda zvaná kazuistika. Údaje se získávají zpravidla rekonstrukcí životopisu zkoumaného jedince. Zjištění individuálního vývoje a průběhu života jedince - anamnéza - probíhá většinou jako tzv. anamnestický rozhovor, někdy se používá dotazník.
Metoda sémantického diferenciálu slouží k měření a srovnávání významu určitých objektů.
Obsahová analýza zkoumá témata vyskytující se ve sdělovacích prostředcích, uměleckých dílech aj.
Na výzkum vztahů mezi členy malých skupin se zaměřuje metoda zvaná sociometrie.
Psychologové mají k dispozici rovněž celou řadu tzv. projektivních metod, které jsou založeny na předpokladu, že jedinec do veškeré své činnosti a do vnímání nejednoznačných podnětů promítá cosi ze své psychiky. Analýze slouží deníky, školní sešity a jiné produkty; projektivní metody se používají rovněž při zkoumání, jak jedinec vnímá neúplné a nejednoznačné útvary - má např. doplnit chybějící text ke comicsovému obrázku nebo komentovat nějakou vyobrazenou situaci. Nejznámější je Rohrschachův test - zkoumaná osoba sděluje, co ji napadá při pohledu na různé inkoustové skvrny. Achillovou patou projektivních metod je jejich vyhodnocování - interpretace získaných informací, kde existuje velké riziko zatížení výsledků subjektivitou badatele.

* Signifikantní
Významný, rozhodující, objektivně potvrzený. Statisticky signifikantní rozdíl je takový rozdíl, který vznikl působením nezávisle proměnné a je tedy nenáhodný a opakovatelný.

PhDr. Michaela Peterková

Pokud si chcete tento text uložit, nebo použít pro svůj web, můžete si jej stáhnout v pdf
> klikněte standardně LEVÝM tlačítkem myši a pak si soubor uložte
zpět na rozcestník článků

nahoru

 

 


VAŠE VÝHODY

KVALITNÍ psychologické testy
Výsledky máte OKAMŽITĚ - testy jsou plně online
Zadání zdarma, vyhodnocení za vlídný poplatek
PODROBNÉ výsledky, u některých testů bezplatné bonusy


INFO

psychotesty pro řidiče a k policii
testování pro firmy a personalisty, opakované užívání testů


 

Testy: OSPAT, ICAP, PESO

Velmi zajímavé! Není snadné přiznat přiznat si některé věci, ale tak začíná práce na sobě.


Kristýna, 1988


Test: BITEPT

Podle testu trpím somatizační poruchou, tak aspoň vím, s čím bojovat.Robert, 1970


Testy: OSPAT, EQ-TEST, PESO

Dozvěděla jsem se, proč jsem tak konfliktní. Jen škoda, že ne dříve.Jaroslava, 1952


Testy: FULJOB, MACH, ICAP

Váhala jsem s vlastním byznysem, ale podle testu na to mám - tedy povahu.Liv, 1969


Test: MEMREX

Jsem soutěživý a tohle mi dalo pořádně zabrat. Konečně náročný a výborný test!Martin, 1978


Testy: MEMREX, ICAP, EQ-TEST

Získal jsem odpovídající popis osobnosti a povzbudivou zprávu o své paměti.Radim, 1944


Testy: EQ-TEST, PESO

Ani bych dřív nevěřil, co všechno určuje, jaké budu mít vztahy s okolím.Tomáš, 1986
 


INFO

První, kdo ví o nových testech?
Buďte v obraze!

Pro firmy a personalisty:
kredity na opakované testování
za výhodnou cenu

Máte web a chcete propagovat
naše testy?
Pošlete nám informace
o sobě a zkusíme se dohodnout.

Tvorba psychologických testů pro weby a tištěná média - kontaktujte nás

Články z psychologie

 


Psychotesty - další informace

Tradičně nejoblíbenější jsou psychologické testy osobnostních vlastností. k nim patří testy OSPAT, ICAP a PESO. ICAP je klasický test osobnosti zjišťující nejdůležitější vlastnosti; PESO je zajímavý nástroj měřící ty vlastnosti, které se významně projevují v mezilidských vztazích. Jiný test osobnosti s takovým zaměřením u nás k dispozici není, navíc k němu patří zdarma zajímavý test "Jste dobrý psycholog?"
OSPAT je velmi oblíbený psychotest, protože zjistí zaměření osobnosti, které, je-li silné, přechází až v poruchu osobnosti. Proto je tento test vhodný pro zdravé jedince i pro takové, kteří pociťují obtíže. Když pak z testu vyplyne, že dotyčný má lehce zvýrazněné např. narcistické a histriónské rysy, ví, na čem zapracovat, jakou literaturu vyhledat a nebo naopak se rozhodne ponechat si tyto své zvláštnosti, což je také zcela regulérní. Kombinací těchto testů se dostane obsáhlý a solidní obraz osobnosti.
Test BITEPT slouží těm, kteří mají podezření na určitý psychický problém. Lze jej vyplnit i za někoho blízkého, o jehož zdraví se obávají. Jako bonus zdarma je součástí vyhodnocení 15ti stránkový materiál, v němž jsou srozumitelně popsány testované poruchy. Oblast psychopatologie a psychiatrie je stále pro většinu lidí neznámou a obávanou a tento text poskytuje informace, po kterých se mnozí stydí ptát jinde. BITEPT lze dobře kombinovat s psychotestem OSPAT a případně PESO.
Z oblasti práce je tu oblíbený FULJOB, který na základě několika typů informací prozradí typ vaší profesní orientace. Ocení jej studenti i pracující jedinci, zejména když je jejich práce neuspokojuje. Tento psycho test může ukázat (a také často ukáže), že typ práce není v souladu s osobností. A nakonec MACH - test výkonové motivace a souvisejících vlastností. Dnešní doba je o výkonu a tady zjistíte, jak si stojíte ve srovnání s ostatními a co případně s tím. Oblíbenou kombinaci tvoří FULJOB, MACH a ICAP, u pomáhajících profesí pak i PESO.
Speciálně pro lidi, kteří chtějí zjistit stav svého partnerského vztahu, slouží Partnerský test. Mohou jej vyplnit oba partneři (to je ideální varianta), nebo jen jeden z nich.

Psychologické testy jinde na síti

Na partnerských projektech najdete ještě další možnosti otestovat se. Jde o Test sebevražedného rizika, Test síly deprese DEPRETEST a Test syndromu vyhoření - všechny tyto psychologiccké testy jsou zdarma i s výsledky a online.