psychotesty a testy osobnosti online

 

www.psychotesty.psyx.cz
...vidí do vás

OSPAT - Test typů a poruch osobnosti
Jaké je celkové zaměření vaší osobnosti? Test zjišťuje 11 typů osobnosti - úzkostnou, histrionskou, paranoidní, emočně nestabilní a další. Podrobnosti
EQ-TEST - Test emoční inteligence
Dokážete komunikovat s druhými, umíte správně odhadnout, jak se cítí? EQ test zjišťuje, jak člověk zvládá svůj emoční život.
Podrobnosti
BITEPT - Test duševních poruch
Deprese, schizofrenie, úzkostné poruchy - tento test nabízí velmi užitečné, orientační zjištění všech základních duševních poruch.
Podrobnosti
ICAP - Test osobnostních vlastností
Jaký je základ vaší osobnosti? O co se můžete opřít a co vám naopak komplikuje život? Test zjišťuje 13 základních vlastností.
Podrobnosti
ASTE - Test vaší stresové zátěže
Jaká je míra vašeho akutního a chronického stresu? Jaké máte předpoklady pro nadměrné stresování se nebo naopak dobré zvládání stresu?
Podrobnosti
COGIT - Test mentální výkonnosti
Myslí vám to pružně, rychle a bezchybně? Neselháváte v pozornosti? Necháte se snadno rozhodit? Unikátní test duševního výkonu.
Podrobnosti
FULJOB - Test pracovní orientace
Na jakou práci nebo školu se hodíte? S jakou profesí ladí vaše osobnost? Dozvíte se, jak je u vás namícháno 6 základních typů pracovního zaměření.
Podrobnosti
MEMREX - Test paměti
Jak moc se můžete spolehnout na svou paměť? Jak dobří jste v zapamatování a vybavení? Jde ozajímavý test, který prověřuje několik typů paměti.
Podrobnosti
STRONG - Test silných
stránek
O jaké silné stránky své osobnosti se můžete opřít a zvýšit tak svou životní spokojenost? Prověřte se v 24 kvalitách a zjistěte, které jsou ty vaše.
Podrobnosti
MACH - Test výkonové motivace
Snažíte se, ale výsledky se nedostavují? Co vám brání v úspěchu a výkonu? Test hodnotí sílu motivu výkonu, strach z neúspěchu a další charakteristiky.
Podrobnosti
PESO - Osobnost mezi lidmi
Máte předpoklady pro kvalitní a trvalé vztahy s druhými lidmi? Umíte je vytvářet a udržovat? Test vlastností projevujících se ve vztazích.
Podrobnosti
Partnerský test
V jakém stavu je váš manželský nebo partnerský vztah? Zjistěte, z čeho vyplývají případné potíže a jak na nich pracovat.
Podrobnosti
Test barev
Specifický test, který čte lidskou povahu a hlavně aktuální stav a případné potíže z barev, které člověk volí. Test pro psychologické labužníky.
Podrobnosti
 
 
 

 

 

 

Batolecí období

Pokud si chcete tento text uložit, nebo použít pro svůj web, můžete si jej stáhnout v pdf
> klikněte standardně LEVÝM tlačítkem myši a pak si soubor uložte
zpět na rozcestník článků

JÁ, já sám, NE - zrod osobnosti

Věkem batolete člověk prochází ve druhém a třetím roce svého života. Je to období intenzivního rozvoje, který zasahuje mnoho oblastí - mezi jinými hlavně motoriku, myšlení a řeč.
Osamostatňování, coby proces charakteristický pro víceméně všechny vývojové etapy, se v batolecím období projevuje velmi výrazně.

Díky zlepšující se pohybové koordinaci a schopnosti udržovat rovnováhu dítě umí na jednom a půl roce běhat, chodit po schodech v obou směrech a ve třech letech zvládá jízdu na tříkolce nebo přibližovadle podobného typu. Tím se stávají dostupnějšími další podněty a stále se snižuje míra, v níž je dítě ve svém poznávání odkázáno na dospělé. Motorický vývoj kromě toho umožňuje dítěti uspokojovat naprosto přirozenou potřebu aktivity. Pokud je dítě nuceno k déletrvající nečinnosti (třeba v důsledku nemoci, nebo i proto, že rodiče chtějí mít klid), vzniká u něj velké vnitřní napětí, které potřebuje nějak odreagovat. To se může dít jednorázovým výbuchem vzteku, ale mohou se také fixovat určité neurotické návyky - např. okusování nehtů, kývání se apod. Značná potřeba pohybu a aktivity je v tomto věku normální a její uspokojení důležité pro další vývoj.

Dítě se postupně učí hygienickým návykům, zejména samostatné kontrole a regulaci vyměšování. Ve třech letech to umí vcelku dobře, i když občas může ještě selhat. Nátlak ze strany rodičů na rychlejší a dokonalejší učení se čistotě může dítěti způsobit pozdější problémy neurotického charakteru. Dítě se dále učí samostatně oblékat, svlékat, mýt se a jíst lžičkou.

Rozvíjí se schopnost uvědomovat si trvalost objektu, tedy fakt, že daný objekt existuje, i když ho dítě právě teď nevidí. Objektům, které již dítě vyhodnotilo jako stabilní, dává jména. Tato označení zpočátku nemají povahu pojmů*; dítě se teprve učí kategorizovat. (Takže rodinnému vozu dítě říká "auto", ale jiným automobilům už toto označení nepřiřadí. Každý automobil je pro něho zvláštní objekt, protože zatím nemá vytvořenou kategorii automobilů coby objektů jistých společných vlastností.)

Téměř žádná schopnost není samozřejmá - dítě se musí učit i vnímání času a prostoru. V tomto období dítě zatím téměř nechápe význam minulosti ani budoucnosti ( takže slibovat mu, že za týden s námi pojede do zoologické zahrady, je stejně bezpředmětné, jako ukázat psu párek s tím, že ho dostane zítra, a chtít po něm, aby to pochopil a těšil se). Pro dítě existuje jen přítomný časový okamžik a podobné je to s prostorem. Co je mimo akční rádius dítěte, to mu nic neříká; proto také nepochopí, co je to město nebo stát, země atp.

Myšlení dítěte probíhá na bázi představ, přičemž představy nejsou kopiemi příslušných událostí, ale jejich vnitřním zpracováním. Dítě si o objektech a událostech zapamatuje pouze to, co ho zaujme a připadá mu důležité. S rozvojem myšlení úzce souvisí rozvoj řeči.
Myšlení je, zjednodušeně řečeno, mentální činnost, při níž jedinec pracuje s poznatky obsaženými v paměti. Tato činnost se stane mnohem efektivnější v momentě, kdy začne používat tzv. vnitřní řeč, to znamená, že myslí převážně ve slovech a nikoli pouze v obrazových představách. Vnitřní řeč se objevuje až poté, co si dítě osvojí jazyk. Rozvoj řeči je v batolecím období velmi dramatický - zatímco na počátku této fáze dítě ovládá průměrně 25 slov, ve třech letech je to asi 40x tolik. Mluvený projev dítěte má zpočátku telegrafický charakter a převažují v něm podstatná jména.

Jak již bylo uvedeno, společným tématem všech vývojových etap (do dospělosti) je osamostatňování. Tempo a průběh tohoto procesu jsou závislé na tom, zda převládá potřeba emancipace (osamostatnění) podporující vývoj, nebo potřeba jistoty, která vývoj brzdí. V batolecím věku se dítě začíná odpoutávat od matky, s níž do té doby žilo v symbiotickém vztahu. Proces oddělování probíhá pomalu a postupně. Separační strach, který se objevil v předchozí vývojové etapě, přetrvává, a je ve své podstatě vyjádřením, že dítě si k matce vytvořilo žádoucí citovou vazbu.

Důkazem pokračující autonomizace a tvorby vlastní identity** je změna způsobu, jakým dítě mluví o sobě - doposud používalo třetí osobu ("Mirecek papá"), nyní používá zájmeno "já". Dítě pochopilo, že je samostatnou bytostí, že se liší od okolního světa. Tento objev je pro dítě natolik přitažlivý, že s ním začíná intenzivně experimentovat (stejně jako s každou novou kompetencí). To se projevuje negativismem; tato fáze se také nazývá prvním obdobím vzdoru. Dítě odmítá skoro všechno, s čím přijdou druzí lidé; proč ovšem nechce to nebo ono, nedokáže říci. Tady totiž nejde o obsah, ale o samotný akt odmítnutí. Tím, že dítě reaguje opačně, než ostatní, se ubezpečuje o své identitě, o tom, že je jedinečnou lidskou bytostí. Zlobné reakce vychovatelů nejsou namístě.

Osamostatňování a počátky vlastní identity souvisejí také s etapou "já sám", která nastupuje kolem druhého roku věku dítěte. Dítě projevuje silnou snahu po vlastní aktivitě a projevu svých schopností - chce se samo oblékat, jíst, chodit apod. Pro další rozvoj dítěte je velmi důležitá podpora a pochopení ze strany dospělých. Dítě má silnou potřebu být za své výkony oceněno a je nesmírně citlivé, když dostane pocítit, že něco nezvládlo. Protože nedokáže odlišit oprávněnou a neoprávněnou kritiku, chápe ji vždy jako důsledek svého selhání, a tento pocit si "ukládá" do své vznikající identity.

ggg

 

 

 

Zodpověděla jsem 1765 dotazů v internetové poradně a osobně jsem pracovala s 503 klientkami a klienty.
   
   

 

Nejdůležitější sociální skupinou je i nadále rodina. Zde se dítě učí vzorcům jednání, přejímá rodinou akceptované normy chování. Utvářejí se určité prototypy budoucích vztahů s lidmi mimo nejužší rodinu. Význam hodnot a norem, které dospělí dítěti předkládají, by dítě mělo chápat; jen mechanické oznámení nestačí. Signálem, že dítě určitou normu pochopilo, je u něj přítomnost studu, pokud danou normu poruší a někdo ho za to napomene.

* Pojem, prototyp pojmu, jádro pojmu
Pojmem označujeme skupinu objektů na základě jejich společných charakteristik; je to slovo obsahující v sobě podstatné vlastnosti příslušných objektů. (V angličtině se pojem řekne "concept"; jedním z významů českého ekvivalentu - "koncepce" - je myšlenková osnova.)
Např. pojem restaurace obsahuje informace: místnost, jídlo, pití, stoly, židle, obsluha, jídelní lístek aj. Pojmu restaurace je nadřazen např. pojem stravovací zařízení, zahrnující informace: restaurace, bufet, McDonald's, motorest, bar aj.
Používáním pojmů kategorizujeme svět do urč. jednotek, které nám umožňují orientovat v něm. Pojem je výsledek logických myšlenkových operací.
Prototyp je typický představitel urč. pojmu; soubor charakteristik, které si představíme při vyslovení daného pojmu (např. pes - menší zvíře, společník člověka, štěká, hlídá, žebrá ...). Výběr vlastností prototypu je do značné míry subjektivní.
Pojem je přesněji charakterizován svým jádrem, které obsahuje vlastnosti, které rozhodují o podřazení urč. objektu k pojmu (u psa by to byly zejména biologické charakteristiky, ale ne třeba hlídání nebo přátelství s člověkem).

** Identita
Totožnost, shoda ve všech znacích (identický = shodný); v psychologii uvědomovaná a prožívaná jednota vlastní osobnosti, vědomí si sama sebe, své jedinečnosti a odlišnosti od druhých a toho, v čem tato odlišnost spočívá. Obsahem identity je vše, co jedince činí tím, kým je. Některé zdroje uvádějí, že jedinec dosahuje identity v adolescenci; podle jiných se tvoří celý život a většina lidí k ní nedojde nikdy.
Reálná identita - kým jedinec skutečně je; ideální identita - kým by chtěl být; potenciální identita - kým by mohl být.
Pojem skupinová identita vyjadřuje ztotožnění se se sociální skupinou, převzetí a obhajoba jejího programu a norem; vyžaduje vzdát se do urč. míry identity vlastní.

PhDr. Michaela Peterková

Pokud si chcete tento text uložit, nebo použít pro svůj web, můžete si jej stáhnout v pdf
> klikněte standardně LEVÝM tlačítkem myši a pak si soubor uložte
zpět na rozcestník článků

nahoru

 

 


VAŠE VÝHODY

KVALITNÍ psychologické testy
Výsledky máte OKAMŽITĚ - testy jsou plně online
Zadání zdarma, vyhodnocení za vlídný poplatek
PODROBNÉ výsledky, u některých testů bezplatné bonusy


INFO

psychotesty pro řidiče a k policii
testování pro firmy a personalisty, opakované užívání testů


 

Testy: OSPAT, ICAP, PESO

Velmi zajímavé! Není snadné přiznat přiznat si některé věci, ale tak začíná práce na sobě.


Kristýna, 1988


Test: BITEPT

Podle testu trpím somatizační poruchou, tak aspoň vím, s čím bojovat.Robert, 1970


Testy: OSPAT, EQ-TEST, PESO

Dozvěděla jsem se, proč jsem tak konfliktní. Jen škoda, že ne dříve.Jaroslava, 1952


Testy: FULJOB, MACH, ICAP

Váhala jsem s vlastním byznysem, ale podle testu na to mám - tedy povahu.Liv, 1969


Test: MEMREX

Jsem soutěživý a tohle mi dalo pořádně zabrat. Konečně náročný a výborný test!Martin, 1978


Testy: MEMREX, ICAP, EQ-TEST

Získal jsem odpovídající popis osobnosti a povzbudivou zprávu o své paměti.Radim, 1944


Testy: EQ-TEST, PESO

Ani bych dřív nevěřil, co všechno určuje, jaké budu mít vztahy s okolím.Tomáš, 1986
 


INFO

První, kdo ví o nových testech?
Buďte v obraze!

Pro firmy a personalisty:
kredity na opakované testování
za výhodnou cenu

Máte web a chcete propagovat
naše testy?
Pošlete nám informace
o sobě a zkusíme se dohodnout.

Tvorba psychologických testů pro weby a tištěná média - kontaktujte nás

Články z psychologie

 


Psychotesty - další informace

Tradičně nejoblíbenější jsou psychologické testy osobnostních vlastností. k nim patří testy OSPAT, ICAP a PESO. ICAP je klasický test osobnosti zjišťující nejdůležitější vlastnosti; PESO je zajímavý nástroj měřící ty vlastnosti, které se významně projevují v mezilidských vztazích. Jiný test osobnosti s takovým zaměřením u nás k dispozici není, navíc k němu patří zdarma zajímavý test "Jste dobrý psycholog?"
OSPAT je velmi oblíbený psychotest, protože zjistí zaměření osobnosti, které, je-li silné, přechází až v poruchu osobnosti. Proto je tento test vhodný pro zdravé jedince i pro takové, kteří pociťují obtíže. Když pak z testu vyplyne, že dotyčný má lehce zvýrazněné např. narcistické a histriónské rysy, ví, na čem zapracovat, jakou literaturu vyhledat a nebo naopak se rozhodne ponechat si tyto své zvláštnosti, což je také zcela regulérní. Kombinací těchto testů se dostane obsáhlý a solidní obraz osobnosti.
Test BITEPT slouží těm, kteří mají podezření na určitý psychický problém. Lze jej vyplnit i za někoho blízkého, o jehož zdraví se obávají. Jako bonus zdarma je součástí vyhodnocení 15ti stránkový materiál, v němž jsou srozumitelně popsány testované poruchy. Oblast psychopatologie a psychiatrie je stále pro většinu lidí neznámou a obávanou a tento text poskytuje informace, po kterých se mnozí stydí ptát jinde. BITEPT lze dobře kombinovat s psychotestem OSPAT a případně PESO.
Z oblasti práce je tu oblíbený FULJOB, který na základě několika typů informací prozradí typ vaší profesní orientace. Ocení jej studenti i pracující jedinci, zejména když je jejich práce neuspokojuje. Tento psycho test může ukázat (a také často ukáže), že typ práce není v souladu s osobností. A nakonec MACH - test výkonové motivace a souvisejících vlastností. Dnešní doba je o výkonu a tady zjistíte, jak si stojíte ve srovnání s ostatními a co případně s tím. Oblíbenou kombinaci tvoří FULJOB, MACH a ICAP, u pomáhajících profesí pak i PESO.
Speciálně pro lidi, kteří chtějí zjistit stav svého partnerského vztahu, slouží Partnerský test. Mohou jej vyplnit oba partneři (to je ideální varianta), nebo jen jeden z nich.

Psychologické testy jinde na síti

Na partnerských projektech najdete ještě další možnosti otestovat se. Jde o Test sebevražedného rizika, Test síly deprese DEPRETEST a Test syndromu vyhoření - všechny tyto psychologiccké testy jsou zdarma i s výsledky a online.